Organizational Structure

El Centre d’excel·lència naixerà amb l’estructura mínima necessària per garantir un correcte funcionament i  anirà creixent segons les necessitats i l’evolució del projecte. Serà, per tant, una estructura flexible que facilitarà la sostenibilitat econòmica del projecte.

Inicialment es planteja la següent estructura organitzativa:

El Director del Agritech Big Data serà responsable de coordinar i supervisar l’activitat de negoci i operativa desenvolupada, sota les directrius del Comitè Executiu. A banda de supervisar les activitats operatives i comercials del Centre, serà responsable de gestionar la relació amb socis i col·laboradors. El Director de la plataforma Agritech Big Data serà el Sr. Gabriel Anzaldi.

 

L’equip de transferència tecnológica estarà format pels diferents responsables de negoci dels coordinadors i treballarà sota la coordinació del Director. Aquest equip serà responsable de la comercialització de la cartera de serveis i d’assolir els objectius que es consensuïn al Comité Executiu. Per la diferent naturalesa dels serveis, l’equip comercial s’organitzarà en 3 línies de negoci diferenciades:

 • Projectes d’innovació
 • Formació
 • Difusió i esdeveniments

L’equip tècnic serà un equip multidisciplinar format per data scientits, arquitectes, desenvolupadors i consultors de negoci i Projects Managers experts en Big Data Agrolimentaria. L’equip tècnic estarà configurat principalment per personal dels diferents promotors de projectes i iniciatives, tot i que puntualment també s’incorporaran altres perfils de col·laboradors i clients que participin activament en el desenvolupament de projectes Big Data Agroalimentario.

 

Per assegurar un correcte i àgil funcionament del Centre d’Excel·lència es proposa un model de governança composat únicament per un Comitè Directiu, i en que participaran tots els promotors del projecte, d’acord a l’assumpció del compliment dels objectius estratègics del Centre o els compromisos financers adquirits.

Les principals funcions dels Comitè seran:

 • Revisió, actualització i aprovació dels objectius estratègics i de les línies d’actuació.
 • Realització dels plans estratègics.
 • Seguiment de la consecució dels objectius estratègics, incloent la consecució dels objectius comercials per asegurar la viabilitat económica del projecte.
 • Aprovació de l’establiment d’aliances estratègiques amb tercers i en la incorporació de nous socis o col·laboradors.
 • Aprovació de la incorporació de nous promotors.
 • Aprovació de nous serveis.
 • Valoració i aprovació de les actuacions de difusió i comunicació.

Els representants dels coordinadors que participin en el Comitè Estratègic hauran de tenir la suficient autoritat per garantir la presa de decisions.

Així doncs, inicialment es proposa un Comitè Directiu composat per:

 • Representant d’EURECAT: Sr. Joan Mas director de l’Àrea Tecnologies Digitals.
 • Representant de la Universitat de Lleida: Sr. Albert Sorribas, vicerector de política científica i tecnològica.